Infrastructura

Infrastructură de transport

Lungimea totală a drumurilor publice pe teritoriul judeţului Mureş este de 1.959 km, densitatea lor fiind de 29,2 km la 100 km² de teritoriu, indicator situat sub media pe ţară de 33,3 km la 100 km² teritoriu. Starea drumurilor nu se ridică la nivelul standardelor europene.
Reducerea constantă în perioada de după anul 1989 a volumului de investiţii alocate pentru construirea, modernizarea şi întreţinerea drumurilor publice, la care se adaugă creşterea de până la 10 ori a traficului greu pe unele tronsoane, au dus la deprecierea continuă şi progresivă a stării drumurilor publice din judeţ.
Satul Aluniş şi Lunca Mureşului este străbătut de DJ 154 A, care asigură legătura cu municipiul Reghin, prin localităţile Ideciu de Sus - Ideciu de Jos, iar prin imediata apropiere se află şi DN 15. În satul Fiţcău se poate ajunge din localitatea Aluniş prin DC 3 Aluniş - Fiţcău.
Cu 51,7 km de cale ferată la 1.000 km2, judeţul Mureş se situează peste media pe ţară a acestui indicator de 46,4 km / 1.000 km², precum şi peste media pe regiune, 44,5% la 1000 km2. Judeţul Mureş este străbătut de 347 km de cale ferată din care doar 24,78% (86 km) este electrificată, ponderea fiind sub cea a căilor ferate electrificate la nivel naţional (35,87%).
Lipsa resurselor financiare a condus la reduceri drastice în întreţinerea infrastructurii şi refacerea materialului rulant, învechit şi insuficient atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Acest fapt a alterat în mod semnificativ transportul feroviar, astfel că infrastructura feroviară se situează în prezent sub standardele UE.
Calea ferată care trece pe teritoriul localităţii Lunca Mureşului şi Aluniş nu este electrificată, magistrala 405 Deda - Târgu Mureş. Linia ferată este deservită de o gară în localitatea Aluniş şi o haltă în satul Lunca Mureşului.
Transportul de călători, pe lângă trenurile care fac legătura cu Deda şi Tîrgu Mureş, este asigurată de Maxi Taxi-urile care circulă între Fiţcău şi Reghin. În afară de aceste mijloace de transport, deplasarea populaţiei se efectuează şi cu autoturismele aflate în proprietatea privată a locuitorilor din comună.


Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi Internet

În telecomunicaţii se remarcă un proces alert de modernizare datorită expansiunii tehnicii avansate în telefonia cu fir şi a creşterii gradului de acoperire prin telefonia mobilă. Modernizarea acestui sector va continua şi în viitor prin acţiunea de montare a cablurilor optice, prin extinderea reţelelor digitale şi prin dezvoltarea telefoniei mobile şi a comunicaţiilor prin poşta electronică. S-a dezvoltat de asemenea reţeaua de televiziune prin cablu, astfel putându-se recepţiona numeroase posturi de televiziune din România şi străinătate.
Extinderea şi modernizarea centralelor telefonice în ultimii ani, a condus la creşterea numărului de abonaţi în reţeaua de telefonie fixă, astfel încât la 1.000 de locuitori revin 211,5 abonaţi telefonici. Judeţul Mureş se situează peste media naţională care este 202,5 de abonaţi la 1.000 de locuitori. Dintre aceştia, 68,45% sunt în mediul urban şi numai 31,55% în mediul rural.
Principalul furnizor de telefonie fixă este Romtelecom, în comuna Aluniş fiind amplasată o centrală telefonică digitală, ceea ce permite acces direct la reţeaua internaţională. În afară de linia de telefonie fixă, întreaga zonă este acoperită de operatorii de telefonie mobilă.
În comuna Aluniş există unitate PTTR (cutii de poştă, distribuite pe
toată suprafaţa), societate de distribuire a televiziunii prin cablu.
Datorită firmelor specializate care oferă servicii de conectare şi comunicare, există posibilitatea conectării la reţeaua de INTERNET.
Tarifele serviciilor Internet sunt încă mari pentru utilizatorii din România. Datorită creşterii concurenţei pe această piaţă, tarifele, pentru acest tip de serviciu, tind să scadă, valorile medii rămânând totuşi mai mari decât valorile medii pentru ţările membre al Uniunii Europene.

 

Infrastructura tehnico-edilitară

Infrastructura tehnico-edilitară reprezintă ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării-prestării serviciilor de utilităţi publice; infrastructura tehnico-edilitară aparţine domeniului public ori privat al unităţilor administrativ-terotoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice ori private potrivit legii.
În satul Aluniş, cât şi în satele Lunca Mureşului şi Fiţcău există o reţea de apă potabilă, atât pe strada principală cât şi pe străzile laterale, având o lungime totală de 34,6 km.
Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice au constituit activităţi cu tradiţie în judeţul Mureş, aceasta fiind utilizată pentru iluminatul public, ca forţă motrice pentru antrenarea maşinilor şi utilajelor industriale iar în activităţile casnice fiind cunoscută de aproape 100 de ani. Toate gospodăriile din comuna Aluniş sunt racordate la sistemul electric, distribuţia energiei electrice fiind asigurată de S.C. FDFEE Electrica Transilvania Sud S.A.
În momentul de faţă nu există reţea de canalizare, şi nici reţea de distribuţie a gazului metan în comuna Aluniş.

 
Infrastructura pentru iniţiere şi dezvoltarea de afaceri

În scopul îmbunătăţirii mediului de afaceri în România prin determinarea deciziei de a investi în îmbunătăţirea infrastructurii economice regionale din parcurile industriale, a fost adoptată Ordonanţa 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. Acesta reglementează regimul de constituire şi funcţionare.
În comuna Aluniş nu există parc industrial. Infrastructura existentă în acest domeniu nu poate asigura dezvoltarea corespunzătoare a sectorului economic şi de afaceri din comună.

 
Infrastructura sanitară

Infrastructura sanitară este alcătuită dintr-un Dispensar Medical, o stomatologie şi o farmacie, situate în localitatea Aluniş. Bolnavi sunt consultaţi şi trataţi de către doi medici de familie, care sunt ajutaţi de trei asistente medicale.
Cazurile de urgenţă, ca şi cele de neurologie, psihiatrie, dermatologie, chirurgie infantilă şi ortopedie sunt îndrumate către instituţiile spitaliceşti din municipiul Reghin sau municipiul Tîrgu Mureş.

 

Infrastructura socială şi de cultură

Serviciile sociale sunt acţiuni directe de asistenţă care, din păcate, sunt insuficient dezvoltate. Aceste servicii, deşi au evoluat, sunt încă incapabile să absoarbă mare parte dintre cazurile de marginalizare sau excludere socială. Ele sunt destinate cu preponderenţă persoanelor cu handicap sau copiilor, fie de servicii acordate în centre specializate, fie că e vorba de asistenţă personalizată. În afara acestor două categorii de beneficiari, copiii şi persoanele cu handicap, rămân insuficient deserviţi vârstnicii cu probleme de inserţie socială, familiile instabile din cauza violenţei, tinerii care provin din instituţiile pentru protecţia copilului. Pentru toate aceste categorii, soluţia alocării de bani pentru ajutor social sau alocaţiile existente sunt insuficiente şi foarte costisitoare. Soluţia optimă este dezvoltarea serviciilor şi programelor sociale.
În comuna Aluniş, satul Lunca Mureşului există un „Centru de îngrijire şi asistenţă socială", precum şi o casă de copii „Tulipan".
În domeniul culturii un rol important are Biblioteca comunală care se află în satul Aluniş.