Program de dezvoltare

Poziţionarea în teritoriu
Puncte tari

♦ Distanţe relativ scurte faţă de principalele oraşe din judeţ;
♦ Este traversat de DJ 154A şi magistrala 405 Deda - Tîrgu Mureş;
♦ Varietatea formelor de relief care permit practicarea multiplelor forme de turism;
♦ Resurse naturale bogate;
♦ Flora şi faună diversificată;
♦ Zonă cu risc seismic redus.
Puncte slabe
♦ Este situat în afara principalelor trasee de transporturi feroviare;
♦ Reţea de comunicaţii electronice slab răspândită;
♦ Infrastructură de turism slab dezvoltată, resursele în domeniu insuficient exploatate.
Oportunităţi
♦ Punerea în valoare a resurselor de apă sărată din Lunca Mureşului prin amenajarea unor baze de tratament terapeutic;
♦ Valorificarea la un nivel mai ridicat al resurselor materiale existente.
Pericole
♦ Risc de inundaţii.

Dezvoltarea economică
Puncte tari

♦ Reţea de bază a infrastructurii feroviare satisfăcătoare;
♦ Reţea bine reprezentată de drumuri publice;
♦ Existenţă utilităţi: apă, curent;
♦ Reţeaua de dotări publice pentru învăţământ este dezvoltată;
♦ Infrastructură de sănătate bună;

♦ Tendinţa de creştere a numărului societăţilor comerciale;
♦ Potenţial de forţă de muncă ridicat, bine calificat în numeroase domenii;
♦ Existenţa unor spaţii industriale /comerciale cu mare potenţial economic;

♦ Potenţial turistic ridicat utilizabil pe tot parcursul anului datorat peisajului montan, tradiţiilor;
♦ Existenţa ariei protejate Rezervaţia de Lalele pestriţe (Fritillaria meleagris ) din Lunca Mureşului
Puncte slabe
♦ Pondere redusă a drumurilor comunale modernizate, străzi comunale neasfaltate;
♦ Reţea de canalizare inexistentă;
♦ Inexistenţa unei baze sportive;

♦ Lipsa structurilor de sprijinire a afacerilor (incubatoare etc.);

♦ Neexploatarea la maxim a capacităţii spaţiilor industriale /comerciale;

♦ Calitatea scăzută a serviciilor în domeniul turistic;

♦ Neexploatarea la maxim a potenţialului oferit de agroturism;
♦ Lipsa unor itinerarii turistice tematice care să valorifice potenţialul natural/antropic;
♦ Lipsa parcurilor amenajate.
Oportunităţi
♦ Posibilitatea accesări fondurilor europene în vederea creşterii competivităţii, îmbunătăţirea infrastructurii şi accelerarea dezvoltării rurale;
♦ Posibilitatea de a înfiinţa noi industrii şi servicii;
♦ Crearea de noi centre private de sănătate.
♦ Posibilitatea de amenajare a unei baze de agrement în satul Lunca Mureşului;
♦ Dezvoltarea turismului prin crearea unei reţele informaţionale turistice.
Pericole
♦ Modalitatea greoaie de acesare a fondurilor europene;
♦ Interes slab al investitorilor faţă de zonele rurale;
♦ Orientarea investitorilor străini spre alte zone;

 

Populaţia, resursele umane, forţa de muncă
Puncte tari
♦ Concentrare de naţionalităţi care asigură interferenţe culturale cu o mare varietate de tradiţii şi obiceiuri
♦ Forţă de muncă bine pregătită profesional

♦ Diversitate etnică;
♦ Forţă de muncă disponibilă;
Puncte slabe
♦ Spor natural negativ;
♦ Incapacitatea reţinerii în localitate a forţei de muncă înalt calificate, acestea preferând să plece în oraşe mari sau străinătate;
♦ Amplificarea migraţiei care cuprinde în special populaţia tânără;
♦ Prognoze demografice care evidenţiază reducerea numărului de locuitori şi schimbarea structurii pe grupe de vârste;
Oportunităţi
♦ Existenţa unor programe de finanţare pentru calificarea, dezvoltarea resurselor umane;
♦ Încurajarea activităţii societăţii civile, a parteneriatelor public-privat pentru realizarea de proiecte comune;
Pericole
♦Nerealizarea de programe pentru dezvoltarea resursei umane

 

Agricultură

Puncte tari
♦ Potenţial agricol ridicat atât în ceea ce priveşte zootehnia, cât şi producţia vegetală;
♦ Suprafeţe agricole întinse care permit cultivarea diferitelor categorii de culturi agricole;
♦ Potenţial silvic ridicat.
Puncte slabe
♦ Piaţă de desfacere neorganizată pentru produsele agricole, care creează dificultăţi în valorificarea produselor agricole;
♦ Restrângerea producţiei unor culturi;
♦ Terenuri agricole de dimensiuni mici care nu permit o exploatare eficientă, cu productivitate maximă, existenţa unor zone neexploatate;
♦ Dotare tehnologică precară pentru exploatarea terenurilor agricole;
♦ Inexistenţa grupurilor de producători;
Oportunităţi
♦ Promovarea şi susţinerea unei agriculturi ecologice;
♦ Crearea grupurilor de producători;
♦ Accesarea fondurilor pentru agricultură în vederea creşterii fermelor mari şi transformării fermelor de subzistenţă în ferme puternice;
Pericole
♦ Necunoaşterea tuturor posibilităţilor de finanţare existente pentru dezvoltarea agriculturii;
♦ Dizolvarea fermelor de subzistenţă;

 

Situaţia mediului
Puncte tari
♦ Exisitenţa unor resurse naturale forestiere, hidrografice;
♦ Existenţa unor structuri, instituţii de protecţie civilă, dezastre;
♦ Calitatea factorilor de mediu este bună;
♦ Inexistenţa în imediata apropiere a unor surse de poluare de origine industrială;
♦ Colecarea organizată a deşeurilor.
Puncte slabe
♦ Fonduri insuficiente alocate pentru protecţia mediului;
♦ Colectarea deşeurilor nu este selectivă;
♦ Inexistenţa canalizării şi staţiei de epurare.
Oportunităţi
♦ Tendinţe în reducerea poluării;
♦ Implementarea programelor de protecţie a mediului;
♦ Accesarea fondurilor comunitare şi guvernamentale pentru realizarea de spaţii verzi, împăduriri, etc.
Pericole
♦ Lipsa programelor şi resurselor ce vizează protecţia mediului, poate conduce pe termen mediu la scăderea/înrăutăţirea calităţii factorilor mediului;
♦ Sporirea numărului de autoturisme