Economia

Principalele ramuri economice şi ponderea lor în economia judeţului Mureş sunt următoarele:

     ♦ industria: 41%;
     ♦ agricultura, silvicultura şi exploatările forestiere: 22%;
     ♦ serviciile: 37%.Situaţia unităţilor economice

Având în vedere faptul că localitatea Aluniş se situează în spaţiul rural, pe principalul loc din cadrul ramurilor economice îi revine agriculturii. Pe lângă aceasta mai putem aminti şi prelucrarea lemnului, precum şi comerţul.

 

Economia judeţului Mureş este caracterizată în momentul actual de procesul de tranziţie de la sistemul centralizat la economia de piaţă având la bază o puternică descentralizare şi promovarea liberei iniţiative. Potenţialul de dezvoltare a judeţului este determinat în primul rând de aşezarea geografică centrală, cu condiţii naturale variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice.
La data de 31 decembrie 2003 în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului Mureş de pe langa Tribunalul Mureş figurează 27.854 agenţi economici (locul 14 pe tara din 41 de judete) din care: 17.984 societăţi comerciale, 29 regii autonome, 154 organizaţii cooperatiste, 9.687 persoane fizice şi asociaţii familiale. 

Principalele unităţi economice care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritoriului comunei Aluniş sunt următoarele:
♦ S.C. FAGUL S.R.L. - Obiect de activitate: tăierea şi rândeluirea lemnului, impregnarea lemnului;
♦ S.C. ROMWOOD S.R.L - Obiect de activitate: producţia altor tipuri de mobilier;
♦ S.C. LEADER PROD S.R.L.- Obiect de activitate: fabricarea încălţămintei;
♦ S.C. ANDRAS COM S.R.L. - Obiect de activitate: fabricarea încălţămintei;
♦ S.C. MOARA ZSIGMOND S.R.L - Obiect de activitate: fabricarea produselor de morărit
♦ S.C. SALIX FARM S.R.L - Obiect de activitate: comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice.
♦ S.C. MOZAIC PROD COM S.R.L - Obiect de activitate: comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;
♦ S.C. MILENGROD S.R.L. - Obiect de activitate: restaurante;
♦ S.C. CATARDINI S.R.L. - Obiect de activitate: comerţ cu amănuntul prin corespondenţă;
♦ S.C. SUSANA PRODCOM S.R.L. - Obiect de activitate: comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii;
♦ S.C. BRIGADIERUL S.R.L. - Obiect de activitate: construcţii de clădiri şi lucrări de geniu;
♦ S.C. SCOICA COM S.R.L. - Obiect de activitate: baruri
♦ S.C. ENICAVA PRODSERV COM S.R.L.- Obiect de activitate: Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
♦ S.C. FODEN COMIMPEX S.R.L. - Obiect de activitate: comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;
♦ S.C. VIRGINAS SERV S.R.L. - Obiect de activitate: lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;
♦ S.C. TEOLENA SPORT S.R.L. - Obiect de activitate: comerţ cu amănuntul în magazine specializate, al altor produse n.c.a.;
♦ S.C. RAUMAR S.R.L. - Obiect de activitate: comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii;
♦ S.C. FORMET S.R.L. - Obiect de activitate: fabricarea produselor de morărit;
♦ S.C. ANZO EXIM S.R.L - Obiect de activitate: comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;
♦ S.C. FUX CONSTRUCT S.R.L. - Obiect de activitate: Alte lucrări speciale de construcţii;
♦ S.C. SMART CONSTRUCT S.R.L. - Obiect de activitate: construcţii de clădiri şi lucrări de geniu;
♦ S.C. GALA ABC S.R.L. - Obiect de activitate: comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;
♦ CONSUMCOOP ALUNIŞDupă cum se poate observa din datele de mai sus există o oarecare diversitate în ceea ce priveşte activitatea economică din comuna Aluniş.
 

Industrie

Industria este ramura cu ponderea cea mai mare în economia judeţului, reprezentând 41% în economia judeţului şi 19,83% din numărul unităţilor economice din judeţ.
După evenimentele din anul 1989, procesul de tranziţie caracteristic economiei judeţului s-a resimţit şi în sectorul industrial, care a trecut de la un sistem puternic centralizat la promovarea liberei iniţiative. Procesul de privatizare a tuturor unităţilor de producţie industrială care s-a desfăşurat în anii '90, a fost însoţit de reducerea volumului producţiei şi a capacităţilor de producţie, precum şi de dispariţia unor ramuri industriale.
Totuşi, judeţul Mureş dispune de un potenţial de dezvoltare ridicat, determinat de aşezarea geografică centrală şi de condiţiile naturale variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice.
În cadrul comunei Aluniş o deosebită importanţă are prelucrarea lemnului, existând câteva societăţi care îşi desfăşoara activitatea în aceast sector economic, asigurând un număr destul de mare de locuri de muncă.
Sectorul construcţiilor este caracterizat printr-un înalt grad de privatizare şi creşte constant în importanţă. O importaţă deosebită îl ocupă construcţiile de clădiri civile şi industriale.

 

Agricultură
Agricultura este o ramură importantă în economia comunei Aluniş şi are o tradiţie îndelungată. Suprafaţa agricolă a comunei Aluniş este de 2540 ha şi reprezintă 62% din suprafaţa totală a judeţului. Producţia agricolă se repartizează relativ echilibrat pe cele două componente, cultura vegetală şi creşterea animalelor.
Producţia agricolă primară
Pe teritoriului comunei Aluniş, agricultura îşi găseşte condiţii bune de dezvoltare. Chiar şi în zona montana suprafeţe întinse de păşuni şi fâneţe naturale sunt favorabile creşterii animalelor, iar clima mai rece şi regimul pluviometric specific fac ca aici să fie mai puţin simţite efectele perioadelor mai secetoase din timpul anului.
Producţia agricolă primară este reprezentată în special de următoarele culturi:

     ♦ Porumb

     ♦ Cartof

     ♦ Grâul

     ♦ Orzoaica

     ♦ Orzul

     ♦ Legumele etc.
Structura terenurilor agricole
Suprafaţa agricolă a comunei Aluniş este de 2540 ha, din care:

     ♦ teren arabil 788 ha

     ♦ păşuni 568 ha

     ♦ fâneţe 1179 ha

     ♦ livezi şi pepiniere pomicole 5 ha.

Forţa de muncă în agricultură
Forţa de muncă în agricultură în comuna Aluniş înregistrează o scădere de la an la an şi se caracterizează prin următoarele:
     ♦ nu au cunoştinţe profesionale temeinice;
     ♦ conservatorism faţă de tehnica nouă;
     ♦ tendinţă permanentă de migraţiune către alte sectoare, mai bine plătite;

     ♦ prezintă o tendinţă de îmbătrânire;

     ♦ prea puţini tineri se integrează în agricultură.

 

Silvicultură
Pădurile reprezintă sisteme biologice productive care furnizează materia prima necesara industriei lemnului, constituind totodată o importantă sursa de energie. În plus pădurile constituie un habitat pentru numeroasele specii de animale şi plante.
Pădurile cuprind terenurile acoperite cu arbori si arbuşti forestieri, care îşi creează un mediu specific de dezvoltare biologică şi constituie componenta direct productivă a fondului forestier. Pădurile sunt clasificate după marile grupe de specii în păduri de răşinoase, fag, stejar, diverse specii tari si diverse specii moi.
Fondul forestier şi componentele sale principale - pădurile şi alte terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră, precum şi fondul cinegetic - reprezintă o resursă naturală importantă a comunei Aluniş, atât din punct de vedere economic şi social, cât şi al turismului.

 

Comerţ

Comerţul este domeniul de activitate care a cunoscut o adevărată explozie în perioada de după 1990, astfel că la finele anului 2004 acest sector reprezenta, o pondere de 37% în totalul structurii cifrei de afaceri, pe activităţi ale economiei judeţului.
Din totalul de 8.835 unităţi active la nivelul judeţean în anul 2004, un număr de 4.052 unităţi îşi desfăşurau activitatea în sectorul comercial, reprezentând un procent de 45,86%. Ponderea ridicată se menţine şi în cazul numărului mediu de persoane ocupate în unităţile active unde comerţul reprezintă 16,5% cu un număr de 18.647 persoane ocupate.
Atât în satul Aluniş, cât şi în satele Lunca Mureşului şi Fiţcău există mai multe societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului.

 

Turism

În judeţul Mureş se află sate deosebit de interesante prin valorile etno-folclorice, meşteşuguri, gastronomia tradiţională, produsele de creaţie artistică şi prin deţinerea unor valori recunoscute istorice sau culturale. Printre satele acestea se numără şi comuna Aluniş.
Principalele obiective turistice din comuna Aluniş, pe lângă cele amintite în capitolele anterioare sunt următoarele:
     ♦ vârful Zăspad 1241 m şi zona înconjurătoare;
     ♦ rezervaţia de lalele pestriţe (Fritillaria meleagris ) din Lunca - Mureşului
În localităţile din apropierea comunei Aluniş atracţiile turistice sunt următoarele:
     ♦ Brâncoveneşti: Biserica Reformată Calvină din anul 1727 şi Castelul Kendy-Kemeny ridicat în anii 1557-1558 de voievodul Ferencz Kendy în stilul renaşterii transilvănene. Castelul este un amplu edificiu fortificat cu şanţuri în anii 1599-1600;
     ♦ Lunca Bradului: Peşteri de mulaj, peisaj montan, ecoturism, trasee de turism ecvestru;
     ♦ Ideciu de Jos: Staţiunea balneară locală (lac sărat, ştrand, parc) situată la altitidinea de 365 metri;
     ♦ Suseni: Ruinele unei Biserici Reformate Calvine construită în secolul XIII;
     ♦ Deda: Scaunul Domnului, situat la o altitidine de 1.380 metri, pe o suprafaţă de 10 ha.
Spaţii de cazare pentru turişti :
     ♦ casa de copii Tulipan cu cazare a 12 persoane în Lunca - Mureşului;
     ♦ cazare în Casa Nimrod din localitatea Aluniş cu o capacitate de 40 persoane.