Priorităţi de dezvoltare

Dezvoltarea infrastructurii locale

♦ dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice si sociale, prezervând în acelaşi timp condiţiile de mediu.
Rezultate aşteptate:
♦ îmbunătăţirea infrastructurii de transport;
♦ cadrul favorabil atragerii de investiţii şi implicit crearea de noi locuri de muncă sustenabile;
♦ creşterea numărului societăţilor comerciale specializate în colectarea şi valorificarea deşeurilor şi implicit, crearea de noi locuri de muncă;
♦ modernizarea şi reabilitarea infrastructurii sistemului educaţional şi de sănătate în concordanţă cu nevoile de dezvoltare integrată, economică şi socială, pe termen mediu şi lung a localităţilor va avea drept rezultat creşterea standardului de viaţă al locuitorilor;
♦ creşterea rolului instituţiilor de învăţământ în construcţia competitivităţii;
♦ îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale;
♦ reducerea inegalităţilor în accesul la servicii de sănătate de calitate şi educaţie.


Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport

Obiectiv:
♦ reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice locale, cu scopul de a crea cadrul favorabil atragerii de investiţii, promovării creşterii economice şi creării de locuri de muncă sustenabile;
♦ facilitarea accesului la zonele turistice şi spre zonele izolate din comună;
♦ sprijinirea sectorului de servicii care asigura crearea şi dezvoltarea de reţele de comunicaţii;
♦ îmbunătăţirea infrastructurii de transport pentru a facilita legătura dintre satele din comună.
Activităţi:
♦ reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri comunale;
♦ reabilitarea şi modernizarea străzilor din interiorul comunei;
♦ reabilitarea, modernizarea trotuarelor;
♦ reabilitarea şi modernizarea drumurilor de câmp şi altor tipuri, categorii de drumuri;

 

Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de protecţie a mediului

Obiectiv:
♦ asigurarea unui standard de viata ridicat pentru locuitorii judeţului Mureş prin armonizarea cu standardele europene în domeniul calităţii apei potabile, a tratării apelor menajare şi în gestionarea deşeurilor;
♦ implementarea acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului.
Activităţi:
♦ realizarea sistemului de canalizare cu staţie de epurare;
♦ managementul deşeurilor;
♦ întreţinerea, extinderea sistemului de alimentare cu apă;
♦ introducerea gazului metan în comună.

 

Dezvolarea şi modernizarea infrastructurii de educaţie, sănătate şi asitenţă socială

Obiectiv:
♦ îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ şi a calităţii pregătirii profesionale;
♦ oportunităţi egale pentru elevi aflaţi în situaţii defavorizate;
♦ modernizarea infrastructurii sociale şi de sănătate.
Activităţi:
♦ dotarea şi reabilitarea şcolilor;
♦ amenajarea, reabilitarea de grădiniţe, scoli;
♦ amenajarea, reabilitarea de dispensare, cabinete medicale;
♦ dezvoltarea serviciilor integrate de sănătate;
♦ reabiltarea, modernizarea centrului de îngrijire pentru bătrâni;
♦ construirea unui centru balnear şi agrement

 

Sprijinirea afacerilor
Obiectivul:

♦ stimularea creării de noi societăţi comerciale şi a dezvoltării celor existente din domeniul productiv şi al serviciilor; prin creşterea calităţii produselor şi a serviciilor ;
♦ sprijinirea dezvoltării unui mediu mult mai favorabil pentru competitivitatea afacerilor prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri
Rezultate aşteptate:
♦ creşterea competitivităţii prin stimularea creării de noi societăţi comerciale, al dezvoltării celor existente din domeniul productiv şi al serviciilor;
♦ creşterea productivităţii muncii şi a calităţii produselor şi a serviciilor prin modernizarea tehnologiilor;
♦ apariţia de noi locuri de munca şi scăderea ratei şomajului;
♦ atragerea de noi investiţii în localitate;
♦ stimularea cooperării dintre sectorul public şi cel privat;
♦ creşterea competitivităţii firmelor pe pieţele locale şi naţionale.

 

Investiţii pentru sprijinirea creării IMM-urilor şi microintreprinderilor şi dezvoltării celor existente
Obiectiv:
♦ dezvoltarea IMM-urilor existente cu scopul de a crea noi locuri de muncă şi a proteja locurile de muncă existente.
Activităţi:
♦ achiziţionarea de tehnici moderne de producţie, procesare şi comercializare;
♦ achiziţionarea de echipamente pentru îmbunătăţirea procesului de producţie;
♦ sisteme IT (programe şi echipamente);
♦ metode şi procese de producţie moderne;
♦ aplicarea inovaţiilor şi tehnologiilor în activitatea curentă a firmelor.

 

Dezvoltarea turismului

Obiectivul priorităţii:
♦ mărirea atractivităţii şi a competitivităţii zonelor turistice cu potenţial natural şi cultural prin îmbunătăţirea infrastructurii;
♦ crearea de noi atracţii, produse şi întreprinderi în diferite zone turistice;
♦ creşterea veniturilor generate de către capacităţile turistice prin îmbunătăţirea serviciilor.
Rezultate aşteptate:
♦ atragerea de noi investiţii prin asigurarea unor locaţii turistice dotate corespunzător din punct de vedere tehnic;
♦ crearea de noi locuri de munca;
♦ îmbunătăţirea imaginii turistice a comunei Aluniş;
♦ creşterea numărului de turişti şi diversificarea segmentelor ţintă de turişti corespunzător diversificării ofertei.

 

Dezvoltarea infrastructurii de turism

Obiectiv:

♦ creşterea capacităţii de cazare turistică

♦ creşterea atractivităţii turistice a comunei Aluniş prin modernizarea şi reabilitarea infrastructurii;
♦ creşterea veniturilor prin turism prin îmbunătăţirea bazelor sportive şi de agrement în zonele turistice.
Activităţi:
♦ construcţia de unităţi turistice, promovarea agroturismului;
♦ valorificarea resurselor naturale, prin construirea de drumuri de acces, amenajare trasee turistice, parcări, poteci marcate, drumuri pietonale, adăposturi, amenajări specifice zonei montane, etc.;
♦ Înfinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere (parcuri, spaţii de joacă, terenuri de sport, piste de biciclete etc);
♦ construcţie sală de sport;
♦ reabilitarea, modernizarea bazei sportive existente.

 

Dezvoltarea, diversificarea ofertei turistice

Obiectiv:

♦ valorificarea resurselor turistice existente,
♦ promovarea eficienta a produsului turistic prin publicitate, participarea la târguri de turism, seminarii şi congrese, etc.;
Activităţi:
♦ investiţiile turistice care promovează bucătăria tradiţionala româneasca specifice zonei, iniţiativele de valorificare turistica a resurselor locale, susţinerea financiara a unor activităţi de producere a obiectelor de artizanat şi meşteşugăreşti tradiţionale;
♦ încurajarea desfăşurării unor târguri de arta populara şi artizanat, de spectacole cultural-folclorice tradiţionale şi a unor manifestări religioase din zonele turistice. Se vor susţine participările la târguri naţionale şi internaţionale de turism, schimburile de experienţă.
 

Dezvoltarea durabilă a localităţilor

Obiectivul:
♦ regenerarea localităţi prin proiecte integrate şi participative;
♦ modernizarea infrastructurii publice şi serviciilor;
♦ activarea participării şi cooperării între partenerii locali în scopul prezervării moştenirii naturale şi culturale a localităţilor;
♦ dezvoltarea durabila a sectorului forestier prin stimularea exploatării raţionale a resurselor pădurilor;
♦ creşterea atractivităţii zonelor rurale pentru atragerea investiţiilor străine şi locale prin folosirea resurselor naturale;
♦ creşterea veniturilor populaţiei din exploatarea raţională a pădurilor;
♦ extinderea zonelor împădurite, în scopul creşterii valorii adăugate a produselor forestiere;
♦ modernizarea şi diversificarea proceselor economice de exploatare şi prelucrare a lemnului.
Rezultate aşteptate:
♦ apariţia unor noi societăţi comerciale cu activităţi diverse, bazate pe producţie şi servicii;
♦ crearea de noi locuri de munca;
♦ creşterea veniturilor populaţiei;
♦ creşterea competitivităţii atracţiilor turistice locale bazate pe unicitate şi specific cultural şi natural;
♦ atragerea în circuitul turistic a localităţii;
♦ prezervarea moştenirii naturale, istorice şi culturale a localităţii pentru generaţiile viitoare;
♦ menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor economice, ecologice şi sociale ale pădurilor;
♦ extinderea zonelor împădurite în scopul creşterii valorii adăugate a produselor forestiere.

 

Dezvoltarea durabilă a mediului rural

Obiectiv:
♦ revigorarea spaţiului rural prin sprijinirea dezvoltării, creării şi diversificării activităţilor economice ;
♦ stabilizarea populaţiei din mediul rural;
♦ crearea de noi locuri de munca prin creşterea angajării în sectoare neagricole.
♦ creşterea veniturilor populaţiei din exploatarea raţionala a pădurilor,
♦ extinderea zonelor împădurite, în scopul creşterii valorii adăugate a produselor forestiere;
♦ modernizarea şi diversificarea proceselor economice de exploatare şi prelucrare a lemnului.

 

Creşterea ocupării forţei de muncă, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale

Obiectiv:
♦ creşterea flexibiltăţii şi a mobilităţii profesionale a resurselor umane pe baza ridicării nivelului de cunoştinţe şi a deprinderilor profesionale ale lucrătorilor;
♦ promovarea antreprenoriatului prin furnizarea de sprijin pentru persoanele care încep sau administrează o afacere
Rezultate aşteptate:
♦ reducerea ratei şomajului prin crearea unei mai mari mobilităţi pe piaţa muncii;
♦ creşterea numărului de angajaţi care au urmat cursuri de calificare/specializare
♦ creşterea numărului de persoane care beneficiază de îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale
♦ promovarea participării persoanelor excluse social la viaţa culturală şi socială a comunităţii
♦ dezvoltarea cunoştinţelor managerilor în tehnici de gestionare a firmei, în domeniul politicii de dezvoltare a resurselor umane, tehnici de marketing, etc. ;
♦ creşterea numărului de IMM-uri care şi-au îmbunătăţit strategiile de dezvoltare a resurselor umane, strategii de marketing etc.

 

Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibile şi dezvoltarea sistemului de formare profesionala iniţială şi continuă

Obiectiv:
♦ sprijinirea tinerilor şomeri şi a persoanelor aflate în şomaj de lunga durata pentru a (re)intra pe piaţa forţei de munca prin scheme speciale de pregătire profesionala, consiliere, tutoriat, mediere şi plasare în munca;
♦ creşterea adaptării între pregătirea profesionala a forţei de munca şi cerinţele de pe piaţa muncii
Activităţi:
♦ recalificarea sau îmbunătăţirea competentelor profesionale pentru a răspunde cerinţelor pieţei forţei de munca;
♦ acordarea de asistenta şi consiliere în vederea găsirii unui loc de munca, etc.
♦ susţinerea şcolilor profesionale pentru a se autoriza pentru formarea continuă a adulţilor
♦ susţinerea firmelor pentru a se autoriza ca furnizori de formare a adulţilor în calificări care prezintă potenţial de piaţa muncii