Stiri si anunturi

Anunt licitatie pentru vanzarea de masa lemnoasa pe picior ( 09.08.2022. ora 10)
Anunt licitatie pentru vanzarea de masa lemnoasa pe picior ( 09.08.2022. ora 10)

Anunt licitatie...aici...

07.28.2022
DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR MURES- Dispozitie de informare a cetățenilor - Referitor Pesta Porcină Africana
DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR MURES- Dispozitie de informare a cetățenilor - Referitor Pesta Porcină Africana

 Dispozitie de informare a cetățenilor - Referitor Pesta Porcină Africana.....

05.13.2022
Depunerea cererilor privind eliberarea actelor de identitate la S.P.C.L.E.P. Reghin se face doar pe bază de programare on-line
Depunerea cererilor privind eliberarea actelor de identitate la S.P.C.L.E.P. Reghin se face doar pe bază de programare on-line

Conform adresei nr 2147 din 10.05.2022.al  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR REGHIN începând cu data de 16 mai 2022, depunerea cererilor privind eliberarea actelor de identitate la S.P.C.L.E.P. Reghin se face doar pe bază de programare on-line pe pagina de internet a municipiului Reghin: onIine.primariareghin.ro, secţiunea "Acte de identitate programări on-line*.

05.12.2022
Examen promovare în grad.
Examen promovare în grad.

Rezultat selecții dosare...

05.10.2022
PROCES-VERBAL al licitaţiei publice deschise pentru atribuirea contractului de închiriere a bunului- spaţiu imobil - cu destinaţia cabinet stomatologic.
PROCES-VERBAL al licitaţiei publice deschise pentru atribuirea contractului de închiriere a bunului- spaţiu imobil - cu destinaţia cabinet stomatologic.

PROCES-VERBAL al licitaţiei publice deschise pentru atribuirea contractului de închiriere a bunului- spaţiu imobil în suprafaţă de 45 mp situat în incinta clădirii din Localitatea Aluniş, nr.40, comuna Aluniş, judeţul Mureş cu destinaţia cabinet stomatologic

ETAPA 1 Documente eligibilitate     ETAPA 2 Oferta propriuzisa

05.03.2022
SISTARE APĂ POTABILA ÎN DATA DE 20.04.2022 sat. Lunca Muresului
SISTARE APĂ POTABILA ÎN DATA DE 20.04.2022 sat. Lunca Muresului

Anunt...

04.20.2022
Măsuri specifice pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare în perioada sărbătotilor Pascale
Măsuri specifice pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare în perioada sărbătotilor Pascale

Adresa Direcției Sanitar Veterinare citește aici

04.19.2022
Anunț cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional superior din cadrul compartimentului Registrul Agricol a unor funcționari publici
Anunț cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional superior din cadrul compartimentului Registrul Agricol a unor funcționari publici

Primăria Aluniș organizează examen de promovare ...

04.14.2022
Anunț cu privire la tăierea animalelor
Anunț cu privire la tăierea animalelor

Atașat vă prezentăm adresa DSV și pentru Siguranța Alimentelor Mureș ...

04.14.2022
Anunț de participare acordare de finanțări nerambursabile
Anunț de participare acordare de finanțări nerambursabile

Consiliul local al comunei Aluniș anunță ...

04.13.2022
Strategia de dezvoltare locală 2022-2027
Strategia de dezvoltare locală 2022-2027

Strategia de dezvoltare locală, reprezintă unul din paşii cei mai importanţi care susţin procesele de dezvoltare

locală.

04.12.2022
Rezultatele la licitația de material lemnos pe picior și material lemnos fasonat din data de 11.04.2022, ora 10
Rezultatele la licitația de material lemnos pe picior și material lemnos fasonat din data de 11.04.2022, ora 10

Primăria Comunei Aluniș

 

Nr.1761 din 11.04.2022

 

PROCES-VERBAL

 

Privind licitația de masă lemnoasă fasonată din data de 11.04.2022

1.Data și locul desfășurării licitației: 11.04.2022 sediul Primăriei Aluniş din comuna Aluniș nr.656, județul Mureș;

2.Anunțul publicitar nr.1579/30.03.2022 privind licitația a fost publicat  pe site-urile

www.ocoalesilvice.ro și www.produselepadurii.ro , s-a afișat la sediul primăriei Aluniș și prevede data de 11.04.2022 ora 10:00, ca dată și oră de începere a licitației publice cu strigare;

3.Comisia de licitație numită prin Dispoziția nr.53/06.04.2022 a primarului comunei Aluniș, are următoarea componență

            -  Varga Attila

            -  Moldovan Petru

            -  Kibedi Szabolcs

      din partea ocolului silvic Vătava 

            -  ing.Kalaber Laszlo

04.11.2022
SISTARE APĂ POTABILA ÎN DATA DE 12.04.2022 în loc.Alunis
SISTARE APĂ POTABILA ÎN DATA DE 12.04.2022 în loc.Alunis

COMUNICAT SISTARE APĂ

                                                                    

 

 

Compania AQUASERV S.A. Sucursala Reghin anunţă consumatorii că, din cauza unor lucrări programate pe rețeaua de distribuție, respectiv spălarea şi igienizarea rezervorului de apă potabilă, se sistează furnizarea apei potabile, în data de 12.04.2022 între orele 09.00 – 24.00 (estimare), în următoarea zonă:

 

 

• Loc. Aluniş.

  

 

Atragem atenţia consumatorilor că la repunerea în funcţiune a reţelei, din cauza antrenării depunerilor din conducte, apa va avea suspensii şi culoare, atât pe străzile menţionate cât şi pe străzile învecinate cu acestea. Această apă se poate folosi în scopuri menajere. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

 

Vă mulţumim pentru înţelegere.

 

 

 

Compania AQUASERV S.A.

                                                                                                        Sucursala Reghin

04.08.2022
ANUNŢ pentru solicitarea sprijinului financiar de la bugetul local al comunei Aluniș pentru unităţile de cult care desfăşoară proiecte de interes public local
ANUNŢ pentru solicitarea sprijinului financiar de la bugetul local al comunei Aluniș pentru unităţile de cult care desfăşoară proiecte de interes public local

 

ROMÂNIA

 

JUDEŢUL MUREŞ

 

COMUNA   ALUNIŞ

 

Aluniş, str. Principală nr. 656, Cod poştal 547035, Tel. 0265553112, 0265-553246, 0265553256

Fax 0265-553112, 0265553256; E-mail :  alunis@cjmures.ro                www.primaria-alunis.ro

.....................................................................................................................................................................................................................

Nr. 1742 din 07.04.2022

......................................................................................

   ANUNŢ

pentru solicitarea sprijinului financiar de la bugetul local al comunei  Aluniș

pentru unităţile de cult care desfăşoară proiecte de interes public local 

1. Reglementări legale privind acordarea sprijinului financiar:

     Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2002; Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2002, cu modificările ulterioare.

2. Sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

a.                  Întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;

b.                 Construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;

c.                  Conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţind cultelor religioase;

d.                 Desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

e.                  Amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;

f.                   Construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

g.                  Construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

h.                  Construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

 

           3. Condiții de eligibilitate

       Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţie:

a) proiectele sunt de interes public local;

b) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului sprijinului financiar prin:

- precizarea proiectelor desfăşurate în anul calendaristic anterior şi gradul de realizare a acestora;

- indicarea surselor de finanţare ale proiectului.

       Nu sunt selectate programele şi proiectele aflate în una din următoarele situaţii:

a) documentaţia prezentată este incompletă;

b) solicitanții au conturile bancare blocate;  

c) solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local.

 

 

 

 

            4. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al comunei  Aluniș se acordă pe baza următoarelor documente:

a. cerere-tip - anexa 1 (formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al comunei  Aluniș pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România);

b. devizul de lucrări, la preţuri actualizate şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoare adăugată, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs;

c. copie de pe autorizaţia de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d. în cazul solicitărilor privind asistenţă socială, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul aferent; documentaţia va fi înaintată Biroului de Asistenţă Socială, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

e. copie a certificatului de înregistrare fiscală;

f. adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;

g. documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi medicale sau sociale, după caz;

h. declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii, conform formularului tip - anexa 2;

i. acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

j. certificate fiscale care să ateste că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat şi local, în anul fiscal anterior depunerii cererii de sprijin financiar.

k. în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;

l. în cazul lucrărilor de pictură a lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

m. pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

            n. copia autorizaţiei din partea instituţiei de specialitate că firma constructoare este abilitată să efectueze astfel de lucrări, în cazul lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;

            o. fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar.

 

5. Documentaţia tip de solicitare a sprijinului financiar se poate procura de la sediul Primariei comunei Aluniș, persoană de contact Kocsis Andras, secretar general interimar, telefon 0265–553246 .

6. Solicitanţii vor putea depune documentaţia la registratura Primariei comunei Aluniș până la data de: 25.04.2022, ora 13.00.

7. Acordarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, se face în limita sumelor prevăzute anual în bugetul local cu această destinaţie, prin hotărâre a Consiliului local, cu încheierea unui protocol de finanţare între autoritatea publică locală şi unitatea de cult beneficiară.

 

 

            Primar,                                                                            p. Secretar general,

  Kristof Jozsef Lorant                                                                  ing. Kocsis Andras

Descarca anunț AICI

Formulare

Descarcă - Cere Anexa 1- AICI-

Descarcă - Declarație  Anexa 2- AICI-

 

04.08.2022
Rezultatele preselecției operatorilor economici care au depus documentații pentru înscrierea la licitația de material lemnos pe picior și material lemnos fasonat din data de 11.04.2022, ora 10
Rezultatele preselecției operatorilor economici care au depus documentații pentru înscrierea la licitația de material lemnos pe picior și material lemnos fasonat din data de 11.04.2022, ora 10

 Primăria comunei Aluniş

Nr.  1739 din 07.04.2022

 

PROCES-VERBAL DE PRESELECȚIE

Încheiat azi, 07.04.2022

 

cu ocazia preselecției operatorilor economici care au depus documentații

pentru înscrierea la licitația de material lemnos pe picior și material

lemnos fasonat din data de 11.04.2022, ora 10

 

 

1.Locul desfășurării preselecției: Primăria Comunei Aluniş, cu sediul în Aluniş nr.656, judeţul Mureş,

 

2.Anunțul publicitar nr.1579/30.03.2022 s-a făcut pe site-urile www.ocoalesilvice.ro și

www.produselepadurii.ro , s-a afișat la sediul primăriei Aluniș și prevede data de 07.04.2022 ora 12 ca termen limită pentru depunerea documentelor pentru înscrierea la licitație.

 

3.Comisia de preselecție numită prin Dispoziția nr.52/06.04.2022 a primarului comunei Aluniș, are următoarea componență:

            - Varga Jozsef – președinte

            - Veres Vilmos - membru

            - Kocsis Andras - membru

            Subsemnații Varga Jozsef, Veres Vilmos și Kocsis Andras constituiți în comisia de preselecție a operatorilor economici, în număr de trei membrii prezenți, în ziua de 07.04.2022 ora 14:00, am procedat la analizarea documentațiilor depuse de către operatorii economici care au solicitat înscrierea la licitația care va fi organizată în data de 11.04.2022.

            Cu prilejul preselecției opetatorilor economici au fost verificate toate documentele anexate cererilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr.715/2017 modificat și completat de HG nr.55/2019.

            Toate aceste documente prevăzute de art.21, alin.(5) din regulamentul menționat, sunt anexate la dosarul depus de către fiecare operator economic.

           

4.Au depus documentele în vederea participării la licitația din 11.04.2022 ora 10:00 un număr de șapte operatori economici, după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Operator economic

CUI

Nr./dată de înregistrare

Cerere de înscriere

1

Sc.Explo Ciricris Srl

35019952

1700/06.04.2022

2

Sc.Atti Istvan Forest Srl

43311663

1696/06.04.2022

3

Sc.Dixi Valean Trans Srl

28045819

1675/05.04.2022

4

Sc.Forest Info Expert Srl

33911890

1715/06.04.2022

5

Sc.Hulmana Srl

16659394

1728/07.04.2022

6

Sc.Danliv Trans Explo Srl

10283656

1704/06.04.2022

7

Sc.Uniserodmat Srl

14442282

1733/07.04.2022

 

5.În urma analizei efectuate comisia a hotărât admiterea participării la licitație a unui număr de 7

șapte operatori economici, după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Operator economic

Admis

Respins/

motivul respingerii

1

Sc.Explo Ciricris Srl

Admis

-

2

Sc.Atti Istvan Forest Srl

Admis

-

3

Sc.Dixi Valean Trans Srl

Admis

-

4

Sc.Forest Info Expert Srl

Admis

-

5

Sc.Hulmana Srl

Admis

-

6

Sc.Danliv Trans Explo Srl

Admis

-

7

Sc.Uniserodmat Srl

Admis

-

 

            Procesul verbal a fost întocmit la finele ședinței de preselecție a operatorilor economici, azi data de 07.04.2022 și se va afișa la sediul organizatorului licitației, Primăria Comunei Aluniș, după listare, semnare de către membrii comisiei și înregistrare în registrul de corespondență al organizarotului licitației.

 

 

 

Comisia de preselecție:

 

 • Varga Jozsef

 

 • Veres Vilmos

 

 • Kocsis Andras

 

 

04.08.2022
Serviciul de urgență site-ul oficial 112
Serviciul de urgență site-ul oficial 112

Serviciul de urgență 112 asigură preluarea apelurilor de urgență de la cetățeni și transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție (Ambulanță, SMURD, Poliție, Pompieri, Jandarmerie, Salvamont), în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea urgențelor.

04.08.2022