ANUNŢ pentru solicitarea sprijinului financiar de la bugetul local al comunei Aluniș pentru unităţile de cult care desfăşoară proiecte de interes public local

ANUNŢ  pentru solicitarea sprijinului financiar de la bugetul local al comunei  Aluniș pentru unităţile de cult care desfăşoară proiecte de interes public local
FOTO:


 

ROMÂNIA

 

JUDEŢUL MUREŞ

 

COMUNA   ALUNIŞ

 

Aluniş, str. Principală nr. 656, Cod poştal 547035, Tel. 0265553112, 0265-553246, 0265553256

Fax 0265-553112, 0265553256; E-mail :  alunis@cjmures.ro                www.primaria-alunis.ro

.....................................................................................................................................................................................................................

Nr. 1742 din 07.04.2022

......................................................................................

   ANUNŢ

pentru solicitarea sprijinului financiar de la bugetul local al comunei  Aluniș

pentru unităţile de cult care desfăşoară proiecte de interes public local 

1. Reglementări legale privind acordarea sprijinului financiar:

     Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2002; Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2002, cu modificările ulterioare.

2. Sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

a.                  Întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;

b.                 Construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;

c.                  Conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţind cultelor religioase;

d.                 Desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

e.                  Amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;

f.                   Construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

g.                  Construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

h.                  Construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

 

           3. Condiții de eligibilitate

       Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţie:

a) proiectele sunt de interes public local;

b) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului sprijinului financiar prin:

- precizarea proiectelor desfăşurate în anul calendaristic anterior şi gradul de realizare a acestora;

- indicarea surselor de finanţare ale proiectului.

       Nu sunt selectate programele şi proiectele aflate în una din următoarele situaţii:

a) documentaţia prezentată este incompletă;

b) solicitanții au conturile bancare blocate;  

c) solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local.

 

 

 

 

            4. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al comunei  Aluniș se acordă pe baza următoarelor documente:

a. cerere-tip - anexa 1 (formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al comunei  Aluniș pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România);

b. devizul de lucrări, la preţuri actualizate şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoare adăugată, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs;

c. copie de pe autorizaţia de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d. în cazul solicitărilor privind asistenţă socială, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul aferent; documentaţia va fi înaintată Biroului de Asistenţă Socială, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

e. copie a certificatului de înregistrare fiscală;

f. adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;

g. documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi medicale sau sociale, după caz;

h. declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii, conform formularului tip - anexa 2;

i. acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

j. certificate fiscale care să ateste că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat şi local, în anul fiscal anterior depunerii cererii de sprijin financiar.

k. în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;

l. în cazul lucrărilor de pictură a lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

m. pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

            n. copia autorizaţiei din partea instituţiei de specialitate că firma constructoare este abilitată să efectueze astfel de lucrări, în cazul lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;

            o. fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar.

 

5. Documentaţia tip de solicitare a sprijinului financiar se poate procura de la sediul Primariei comunei Aluniș, persoană de contact Kocsis Andras, secretar general interimar, telefon 0265–553246 .

6. Solicitanţii vor putea depune documentaţia la registratura Primariei comunei Aluniș până la data de: 25.04.2022, ora 13.00.

7. Acordarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, se face în limita sumelor prevăzute anual în bugetul local cu această destinaţie, prin hotărâre a Consiliului local, cu încheierea unui protocol de finanţare între autoritatea publică locală şi unitatea de cult beneficiară.

 

 

            Primar,                                                                            p. Secretar general,

  Kristof Jozsef Lorant                                                                  ing. Kocsis Andras

Descarca anunț AICI

Formulare

Descarcă - Cere Anexa 1- AICI-

Descarcă - Declarație  Anexa 2- AICI-