Anunțuri

Unitatea administrativ--teritorială  ALUNIȘ din județul MUREȘ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.53,60.64, începând cu data de 17.02.2023, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei comunei ALUNIȘ, conform art.14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului vor putea fi depuse la sediul primăriei  ALUNIȘ  și pe adresa de mail a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară: ms@ancpi.ro.

. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primăria Comunei  Aluniș, str. Principală, nr.656, Aluniș, județul Mureș, cod fiscal 547035, tel/fax: 0265/553146, 0265/553112, alunis@cjmures.ro , Persoana de contact: Kristóf József Loránt – Primar

 

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  spațiu imobil în suprafață de 45 mp situat în incinta clădirii din Localitatea Aluniș, nr.40, comuna Aluniș, județul Mureș cu destinația cabinet stomatologic, aparținând domeniului privat al Comunei Aluniș. Închirierea se face conform prevederilor O.U.G. nr.57/2019  și a Hotărârii Consiliului Local nr. 18/28.03.2022

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:  se regasesc în documentația de atribuire și anexele acesteia

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire și anexele acesteia se pot obține de la sediul primăriei Comunei Aluniș str. Principală, nr.656, Aluniș, județul Mureș, contra cost.

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul - Registratură din cadrul Primăriei Comunei Aluniș, județul Mureș

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: documentația de  atribuire și anexele acesteia se pot obține de la sediul Primăriei Comunei Comunei  Aluniș, str. Principală, nr.656, Aluniș, județul Mureș, contra cost. Contravaloarea documentației de licitație cu anexele acesteia este de 50 lei, care se va achita la caseria Primăriei Comunei Aluniș, județul Mureș.

 

3.4. Data limită privind solicitările de clarificări: 15.04.2022, ora 10.00

 

4. Informaţii privind ofertele: 

 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:  03.05.2022, ora 10.00

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei Comunei  Aluniș, str. Principală, nr.656, Aluniș, județul Mureș

 

 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.05.2022 ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei  Aluniș, str. Principală, nr.656, Aluniș, județul Mureș

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Mures cu sediul în Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.250-254, judeţul Mureş, cod  poştal 540471, tel. 0265/260323, fax 0265/267856, email: tribunalul.mures@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.04.2022